ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ

ಡಾ.ಶೈಲೇಂದ್ರ.ಕೆ.ಬೆಲ್ದಾಳೆ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ದೂರವಾಣಿ: 080 22263481
ಇ-ಅಂಚೆ: chariman@ksiidc.com

ಪರಿಚಯ

ಡಾ. ಎಂ ಆರ್ ರವಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ದೂರವಾಣಿ: 080 22258609
ಇ-ಅಂಚೆ: md@ksiidc.com

ಶ್ರೀ ಬಿ ಹೆಚ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡಿನ ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ

ದೂರವಾಣಿ : 080 22035085
ಇ-ಅಂಚೆ: prs-infra@karnataka.gov.in

ಶ್ರೀ. ಪಿ.ಸಿ.ಜಾಫರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ವೆಚ್ಚ)
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ

ದೂರವಾಣಿ: 080 22340259
ಇ-ಅಂಚೆ:
secyexp-fd@karnataka.gov.in

ಶ್ರೀ. ಇ ವಿ ರಮಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

ದೂರವಾಣಿ: 080 22034340
ಇ-ಅಂಚೆ: acscikar@gmail.com

ಶ್ರೀ. ಎಸ್ ಮಹಾದೇವಸ್ವಾಮಿ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ದೂರವಾಣಿ: 9448054042
ಇ-ಅಂಚೆ: rsswamy.co@gmail.com

ಶ್ರೀಮತಿ. ಸಿ ಎನ್ ಗಾಯತ್ರಿದೇವಿ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ದೂರವಾಣಿ: 9448189248
ಇ-ಅಂಚೆ: gayathridevi2772@gmail.com

ಶ್ರೀಮತಿ. ಭಾರತಿ ಮಲ್ಲಿಕರ್ಜುನಪ್ಪ ಅಲವಂಡಿ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ದೂರವಾಣಿ: 9448666000
ಇ-ಅಂಚೆ: bharathialavandi@gmail.com

ಕೆಲಸದ ಸಮಯ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ