ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ

ಶ್ರೀ ಗಂಗಾ ರಾಮ್ ಬಡೇರಿಯಾ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ದೂರವಾಣಿ: 080 22258609
ಇ-ಅಂಚೆ: md@ksiidc.com

ಶ್ರೀ ಕಪಿಲ್ ಮೋಹನ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ದೂರವಾಣಿ : 080 22035085
ಇ-ಅಂಚೆ: prs-infra@karnataka.gov.in

ಶ್ರೀ. ಪಿ.ಸಿ.ಜಾಫರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ಸರ್ಕಾರಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ದೂರವಾಣಿ: 080 22340259

ಶ್ರೀ. ಗೌರವ್ ಗುಪ್ತಾ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ಸರ್ಕಾರ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ದೂರವಾಣಿ: 080 22034340

ಕೆಲಸದ ಸಮಯ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ