ಸಲಹಾ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಇಳಿಸುವಿಕೆ
೦೧. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಟ್ರಂಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ & ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ವಿವರವಾದ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ (ಪಿಎಮ್ಸಿ) (ಮರು ಟೆಂಡರ್)
1. ಇತರೆ ವಿವರಗಳು
2. ಸೇರಿಸು – 1
3. ಪೂರ್ವ ಬಿಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
4. ಕೋರಿಡೆಂಡಮ್ & ಅಡೆಂಡಮ್ -2
೦೬. ೦೨. ೨೦೧೮ ೦೨. ೦೩. ೨೦೧೮ ಬಿಎಸ್ಬಿಪಿ ಆರ್ಎಫ್ಪಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ೦೬. ೦೨. ೨೦೧೮ ಬಿಎಸ್ಬಿಪಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಆರ್ಎಫ್ಪಿ (ಮರು ಟೆಂಡರ್)
1. ಇತರೆ ವಿವರಗಳು
2. ಸೇರಿಸು – 1
3. ಪೂರ್ವ ಬಿಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
4. ಕೋರಿಡೆಂಡಮ್ & ಅಡೆಂಡಮ್ -2

ಕೆಲಸದ ಸಮಯ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ