ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಾರ ಇಳಿಸುವಿಕೆ
01 TENDER DOCUMENT For Insurance coverage of `Khanija Bhavan’ R.C. Road, Bangalore Karnataka State Industrial & Infrastructure Development Corporation Limited (KSIIDC), invites Competitive Quotations in sealed cover directly from Insurance Companies (Licensed with Insurance Regulatory Development Authority) having its Office/Branch in Bengaluru for insuring its Commercial/Office Complexes located at “KHANIJA BHAVAN”, No.49, Race Course Road, Bangalore – 560 001. ದಿನಾಂಕ:29.01.2018 05.02.2018 Insurance_Tender_Khanija Bhavan_2018-19 Insurance_Details_2018-19
02 TENDER DOCUMENT For Insurance coverage of “ITBT Park”, Industrial Estate, Rajajinagar, Bangalore – 560 010 Karnataka State Industrial & Infrastructure Development Corporation Limited (KSIIDC), invites Competitive Quotations in sealed cover directly from Insurance Companies (Licensed with Insurance Regulatory Development Authority) having its office at Bengaluru for insuring its Commercial/Office Complex located at “ITBT Park”, Plot No.1,2,3 & 4, Rajajinagar, Industrial Estate, Rajajinagar, Bengaluru–560 010. ದಿನಾಂಕ:29.01.2018 05.02.2018 Insurance_Tender_IT Park_2018-19 Insurance_Details_2018-19_ITP_1

ಕೆಲಸದ ಸಮಯ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ