ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕಚೇರಿ
ಖನಿಜ ಭವನ, ೪ನೇ ಮಹಡಿ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,
ಸಂಖ್ಯೆ ೪೯, ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು – ೫೬೦೦೦೧
ಸಿ ಐ ಎನ್ : U93000KA1964ULL001532
ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 29AAACK5531H1ZK

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080 2225 8131/133

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080 2225 5740

ಇಅಂಚೆ: info@ksiidc.com

ಕಲಬುರ್ಗಿ ಶಾಖೆ
೨ನೇ ಮಹಡಿ, ಜಿಕೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಮೋಹನ್ ಲಾಡ್ಜ್
ಎದುರು, ಎಮ್ಎಸ್ಕೆ ಮಿಲ್ ರಸ್ತೆ, ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರದೇಶ, ಕಲಬುರ್ಗಿ – 585102

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 08472 224995/256232

ಗುಂಪಿನ ಮೇಲ್ ಐಡಿಗಳು / ಎಲ್ಲಾ ಎಚ್ಓಡಿಗಳಿಗಾಗಿ : hods@ksiidc.com

ವಿಚಾರಣೆ

ನಮಗೆ ಹುಡುಕಿ

ಕೆಲಸದ ಸಮಯ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ